Novinky

Pojednávania v apríli 2021 sa naďalej uskutočňujú len výnimočne, vo vyhláške stanovených veciach.

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhláškou 108/2021 Z.z. zo dňa 22.3.2021 posunulo účinnosť svojej vyhlášky č. 24/2021 o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Účinnosť vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa posunulo do 30.4.2021.

Podľa danej vyhlášky 24/2021 Z.z.  § 1 ods. 1  V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v týchto veciach:

 a) väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe,

 b) rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku,

 c) podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,

 d) rozhodovanie o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody,

 e) rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia,

 f) konanie vo veciach určenia rodičovstva,

 g) konanie vo veci starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia,

 h) konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

 i) konanie vo veciach osvojenia,

 j) konanie vo veciach výživného plnoletých osôb,

 k) konanie o dedičstve,

 l) konanie o spôsobilosti na právne úkony,

 m) konanie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení,

 n) konanie o ustanovení opatrovníka,

 o) veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,

 p) konanie v civilnom sporovom konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.

ods. 2) Okrem vecí podľa odseku 1 možno v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonať pojednávanie, hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie aj vtedy, ak ide o vec, ktorá neznesie odklad; túto skutočnosť konajúci súd v predvolaní zdôrazní.