Služby

Trestné právo

 • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených
 • Zastupovanie obvineného a obžalovaného v trestnom konaní
 • Žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení
 • Vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom
 • Zastupovanie poškodeného/poškodených advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody

Občianske právo

 • Komplexné poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch vrátane zastupovania pred súdom
 • Riešenie problémov v oblasti vlastníckeho práva
 • Riešenie zodpovednostných vzťahov vrátane náhrady škody
 • Dedičskoprávne poradenstvo – spisovanie závetov a listín o vydedení
 • Vypracúvanie a posudzovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, atď.)
 • Právne poradenstvo v oblasti poistenia

Obchodné právo

 • Kompletné právne poradenstvo a služby pre podnikateľov a právnické osoby
 • Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti
 • Zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a zánik vrátane likvidácie alebo konkurzu
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Vyhotovenie a posudzovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • Vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní
 • Poradenstvo pri živnostenskom podnikaní
 • Daňové poradenstvo, zastupovanie v daňovom konaní

Rodinné právo

 • Rozvod manželstva
 • Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Výživné - určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zrušenie výživného v prípade plnoletého dieťaťa
 • Úprava vyživovacích povinností - výživné rodičov k deťom, výživné detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné na manželku/manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • Určenie otcovstva
 • Zastupovanie v konaní o schválenie úkonu za malotédieťa

Správne právo

 • Zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho súdneho poriadku

Pracovné právo

 • Vypracovanie všetkých typov zmlúv podľa zákonníka práce
 • Zastupovanie zamestnávateľov alebo zamestnancov v sporoch týkajúcich sa zákonníka práce, napr. pri neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov a iné

Právo nehnuteľností

 • Vypracovanie rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, záložných zmlúv a iných zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva, zmlúv o zriadení vecných bremien a iné
 • Zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a jeho vyporiadanie
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam

Vymáhanie pohľadávok

Zrušenie spoluvlastníctva

 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Právo duševného vlastníctva

 • Patenty
 • Úžitkové vzory
 • Ochranné známky
 • Dizajny
 • Autorské práva

Ústavné právo

 • Vypracovanie ústavnej sťažnosti, zastupovanie advokátom pred Ústavným súdom SR

Zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu